به گزارش پایگاه خبری رونق نیوز:

یک مقام نزدیک و آگاه وزارت نفت در مصاحبه با رونق نیوز از تغییرات مدیریتی وسیع در شرکت های نفتی بخصوص حوزه ی جنوب کشور خبر داد
و گفت بسیاری از مدیران شرکت های نفتی در جنوب کشور بعد از رای اعتماد وزیر تغییر خواهند کرد و در حال حاضر وزارت نفت مشغول رایزنی و بررسی جهت تهیه لیست جانشینان این مدیران است
این تغییرات شامل مدیران عامل شرکت های تولیدی؛پخش و پالایش و گاز در جنوب کشور هستند
البته افراد نزدیک به دولت و وزیر نفت در جنوب کشور در حال بررسی مدیرانی که با دولت همراه نبودند هستند..
اخبار قطعی و تکمیلی طی روزهای آینده دررونق نیوز منتشر خواهند یافت