مدیرکل شیلات خوزستان از رهاسازی تاکنون بیش از چهار میلیون قطعه بچه‌ماهی در دریاچه‌های مخزنی و تنظیمی خوزستان خبر داد.

فتح‌الله ابوعلی با اشاره به روند عملیات رهاسازی بچه‌ماهی در رودخانه‌ها و دریاچه‌های استان خوزستان اظهار کرد: در چند روز گذشته بیش از ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد دز رهاسازی شد.

وی افزود: با این مرحله رهاسازی، در مجموع از ابتدای امسال تاکنون بیش از چهار میلیون قطعه بچه ماهی در دریاچه‌های مخزنی و تنظیمی استان خوزستان رهاسازی شده است که به اشتغال صیادان بومی و محلی کمک خواهد کرد.

مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در رهاسازی بچه ماهیان بومی، تولید بچه ماهی در خوزستان از ۱۳ میلیون قطعه به ۲۷ میلیون قطعه رسیده است.

ابوعلی بیان کرد: با توجه به ظرفیت منابع آبی استان خوزستان باید بودجه‌ای به تولید بچه ماهی در خوزستان اختصاص یابد و از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تولید بچه ماهی استفاده شود.

وی گفت: کار رهاسازی بچه‌ماهی‌ها ادامه خواهد داشت و امسال رهاسازی بچه‌ماهی‌ها در آب‌های خوزستان به ۶ میلیون قطعه خواهد رسید.

ابوعلی خاطرنشان کرد: با این اقدام، تولید ماهی از چهار هزار تن به ۱۴ هزار تن در رودخانه‌ها و آب‌های داخلی خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

فتح‌الله ابوعلی با اشاره به روند عملیات رهاسازی بچه‌ماهی در رودخانه‌ها و دریاچه‌های استان خوزستان اظهار کرد: در چند روز گذشته بیش از ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد دز رهاسازی شد.

وی افزود: با این مرحله رهاسازی، در مجموع از ابتدای امسال تاکنون بیش از چهار میلیون قطعه بچه ماهی در دریاچه‌های مخزنی و تنظیمی استان خوزستان رهاسازی شده است که به اشتغال صیادان بومی و محلی کمک خواهد کرد.

مدیرکل شیلات خوزستان تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در رهاسازی بچه ماهیان بومی، تولید بچه ماهی در خوزستان از ۱۳ میلیون قطعه به ۲۷ میلیون قطعه رسیده است.

ابوعلی بیان کرد: با توجه به ظرفیت منابع آبی استان خوزستان باید بودجه‌ای به تولید بچه م